Naší specializací jsou:

Advokátní kancelář Mgr. Martina VOLDŘICHA

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře.

O NÁS

Advokátní kancelář
Mgr. Martina VOLDŘICHA

Advokátní kancelář Mgr. Martina VOLDŘICHA byla založena v roce 2014. Naší specializací je poskytování komplexního právního poradenství na nejvyšší úrovní v oblastech práva obchodních korporací, občanského práva zejména pak právem nemovitostí a vymáháním pohledávek a práva na ochranu osobních údajů. Dále se naše advokátní kancelář zabývá trestním právem, pracovním, rodinným a správním právem. Snažíme se našim klientům vyjít maximálně vstříc a porozumět jejich potřebám a nabídnout jim tak komplexní a optimální řešení ušitá přesně na míru.

Právní služby

Mezi oblasti právních služeb a právního poradenství patří zejména

 • zakládání a změny v obchodních korporací a družstvech a jiných právnických osobách
 • přeměny obchodních korporací
 • tvorba smluv
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních ve sporech z obchodních vztahů
 • právní due diligence stavu obchodních korporací
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a insolvenční řízení
 • insolvenční řízení
 • komplexní příprava smluvní dokumentace týkající se nemovitostí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • nájemní právo – sepis nájemních smluv, jejich změny a ukončení
 • developerské projekty
 • poskytování právních služeb realitním kancelářím
 • zastupování před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
 • advokátní úschovy peněz, cenných papíru a jiného majetku
 • tvorba smluv
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
 • sousedské práva
 • dědické právo
 • komplexní právní poradenství ve věci implementace nových povinností dle nařízení GDPR
 • obhajoba obviněných v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení – náhrada škody obviněných způsobená trestnými činy
 • komplexní zajištění pracovněprávních agendy zaměstnavatelů – sepisování pracovních smluv, změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, právní due diligence stavu pracovněprávních dokumentace
 • zastupování v soudních řízení ve sporech o náhradu mzdy, náhradu škody, neplatnost výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
 • zastupování v řízení o rozvodu manželství a v řízení o úpravě rodičovské zodpovědnosti včetně určení výše výživného
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech fyzických a právnických osob
 • zastupování ve stavebním řízení

ODMĚNA

Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Časová odměna – hodinová odměna za služby advokáta se pohybuje v rozmezí 2 000,- Kč až 3 000,- Kč je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.

Úkonová odměna – odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je pak stanovena advokátním tarifem dle povahy věci s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně upravena).

Paušální odměna – odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem odhadnout celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti)

Měsíční paušální odměna – odměna za služby advokáta je každý měsíc stejná s tím, že v rámci této paušální částky je zahrnut výhodný počet hodin, které advokát stráví vyřizováním právních služeb pro klienta. V případě dosažení tohoto počtu hodin advokát klienta informuje a dohodne se s ním na účtování dalších hodin poskytování právních služeb.

Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Kontakt

NÁŠ TÝM

Náš tým poskytující advokátní služby

Mgr. Martin VOLDŘICH

Mgr. Martina VOLDŘICH ukončil vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Po ukončení studia pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Anny VĚTROVSKÉ v Praze, poté nastoupil na pozici odborného referenta na odboru legislativním a právním u Českého telekomunikačního úřadu a poté až do roku 2014 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Fojt | Kocour.

Ve své dosavadní advokátní praxi se Mgr. Martin VOLDŘICH věnuje zejména právu obchodních korporací, právu nemovitostí, vymáháním pohledávek, právu na ochranu osobních údajů a trestnímu právu. Mgr. Martin VOLDŘICH poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Karolína KRATOCHVÍLOVÁ

BUDE DOPLNĚNO

Mgr. Martin VOLDŘICH

Advokát, evidován v ČAK pod číslem 15796

Mgr. Karolína KRATOCHVÍLOVÁ

Advokátní koncipient, evidován v ČAK pod číslem 41589

Mgr. Martin VOLEJNÍK

Spolupracující
advokát

Mgr. et Ing. Marek VANĚK

Spolupracující účetní a daňový poradce.

KONTAKT

Advokátní kancelář Mgr. Martina VOLDŘICHA

Adresa:

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Email:

martin.voldrich@akvoldrich.cz

investigate@your-site.com